சமய முன்னோடிகள் - பெயர்கள்

 சமய முன்னோடிகள் பின்வருமாறு:

1. அப்பர்( திருநாவுக்கரசர்)

2. சம்பந்தர்

3. சுந்தரர்

4. மாணிக்கவாசகர்

5. திருமூலர்

6. குலசேகர ஆழ்வார்

7. ஆண்டாள்

8. சீத்தலை சாத்தனார்

9. எச். ஏ. கிருஷ்ணப் பிள்ளை

10. உமறுப் புலவர் .


* திருநாவுக்கரசர் (அப்பர்) வேறு பெயர்கள்:


1. மருள்நீக்கியார் (இயற்பெயர்)

2. தருமசேனர் (சமண சமயத்தில் இருந்த பொழுது)

3. அப்பர் (ஞானசம்பந்தர்)

4. வாகீசர்

5. தாண்டக வேந்தர்

6. ஆளுடைய அரசு

7. திருநாவுக்கரசர் (இறைவன் அளித்த பெயர்)

8. சைவ உலகின் செங்ஞாயிறு * திருஞானசம்பந்தர் வேறு பெயர்கள்:


1. ஆளுடைய பிள்ளை (இயற்பெயர்)

2. திருஞானம் பெற்ற பிள்ளை

3. காழி நாடு உடைய பிள்ளை

4. ஞானசம்பந்தர்

5. சத்புத்திரன் 


* சுந்தரர் வேறு பெயர்கள்:


1. வன் தொண்டர்

2. தம்பிரான் தோழர்

3. சேரமான் தோழர்

4. திருநாவலூரார்

5. ஆலால சுந்தரர்

6. ஆளுடைய நம்பி 


* மாணிக்கவாசகர் வேறு பெயர்கள்:


1. திருவாதவூரார்

2. தென்னவன் பிரம்மராயன்

3. அழுது அடியடைந்த அன்பர்

4. வாதவூர் அடிகள்

5. பெருந்துறை பிள்ளை

6. அருள் வாசகர்

7. மாணிக்கவாசகர் 


* குலசேகர ஆழ்வார் வேறு பெயர்கள்;


1. கொல்லி காவலன்

2. கூடல் நாயகன்

3. கோழிக்கோ 


Post a Comment

Previous Post Next Post